Wednesday, September 27, 2023

GR/EL — LARRY ROMANOFF: ΧΑΒΑΗ!!!Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ!!!

 ugust 6, 2023

 

 

ΧΑΒΑΗ!!!Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ!!!

Η αεροπειρατεία της Χαβάης


     Larry Romanoff 

ENGLISH   GREEK   ITALIANO  ROMANIAN


Λίγοι γνωρίζουν ότι το Βασίλειο της Χαβάης εξακολουθεί να υπάρχει ως έθνος-κράτος, ότι τους δικούς του πολίτες, εκδίδει τα δικά του διαβατήρ και διατηρεί τις δικές του διπλωματικές σχέσεις. Λίγοι γνωρίζουν ότι η Χαβάη δεν είναι νομικά κράτος των ΗΠΑ και ότι ο Βασιλιας προσπαθεί για περισσότερα από 100 χρόνια να τερματίσει την παράνομη κατοχή της Χαβάης από τις ΗΠΑ. Εδώ είναι η ιστορία.

 

Η αεροπειρατεία μιας χώρας

 

RO — LARRY ROMANOFF: Deturnarea Hawaiului

 

  Deturnarea Hawaiului

    Larry Romanoff

 

NOTĂ: Această primă porțiune este adaptată dintr-un articol din The Hawaiian Nation.[1]

 

Puțini oameni știu că Regatul Hawaii încă mai există ca stat-națiune, că are propriii cetățeni, își eliberează propriile pașapoarte și își conduce propriile relații diplomatice. Puțini oameni știu că Hawaii nu este legal un stat al SUA și că Regatul încearcă de mai bine de 100 de ani să pună capăt ocupației ilegale americane a Hawaii. Iată povestea.

 

    • Deturnarea unei țări

 

Tuesday, September 26, 2023

GREEK/EL — LARRY ROMANOFF: BERNAYS ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ!!!


 
  


 BERNAYS ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ!!!


Larry Romanoff,  Λάρι Ρομάνοφ

Ebook Bernays and Propaganda

  ESTONIAN   GREEK

Προοίμιο – Όταν η Αμερική καταρρέει

BL — LARRY ROMANOFF: Мярката на една нация

  

 

Мярката на една нация

 

 

BULGARIAN  CHINESE   ENGLISH  FRENCH  ITALIANO  POLSKI  PORTUGUESE   ROMANIAN 

 

от Лари Романоф

Превод: Велеслав Гривов

 

Една от основните американски пропагандни инициативи претендира да измерва и съди нации – сценично представление –  в което американците, с неоценимата помощ на притежаваните от евреите медии, използват единствения микрофон, докато упражняват предполагаемото си право да определят нормите за оценка на присъщата морална валидност на други нации и форми на управление и дори на самите национални култури. Но повечето от стандартите, прилагани в тези упражнения за това да се чувстваш добре като американец, са празни, неопределени и до голяма степен неопределими, почти всички неизмерими и най-вече утопични глупости. Ние постоянно сме покровителствани от глупави претенции за свобода, демократични ценности, върховенство на закона, международен ред, основан на правила, или неща като истински свободно и “Отворено общество” (бел. на преводача: Забележете намека за фондацията на Сорос). Фразите, макар и привлекателни, са толкова общи, че са безсмислени.

 

ESTONIAN — LARRY ROMANOFF: BERNAYS ja PROPAGANDA

  

 

 

BERNAYS ja PROPAGANDA

 

 

 Larry Romanoff 

Bernays ja propaganda e-raamat

 

Preambul – kui America laguneb…

 

See essee on sissejuhatus massipropaganda teemasse ja, mis on ehk veelgi olulisem, lühike artiklite seeria, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas USA on olnud enam kui 100 aasta jooksul kõige enam propagandistlik ja ajupestud riik maailmas. Selle ajalugu on põlvkondade kaupa maha maetud, kuid faktid on vaieldamatud. Nagu me näeme, on selle loo üks olulisemaid elemente propaganda kasutamine Ameerika sõjaturunduses.

 

Parafraseerides Michael Lewise sõnu: “Üks ameeriklasi teistest inimestest eristav omadus on nende naiivne veendumus, et iga välismaalane soovib olla üks neist, kuid isegi kõige innukam Jaapani patrioot ei oma illusioone, et teised rahvad tahavad olla jaapanlased.” Ameeriklased mitte ainult ei usu, et kõik tahavad salaja olla nagu nemad, vaid nad usuvad, et ükski rahvas ei saa olla edukas või isegi mitte areneda, ilma et ta oleks nagu nemad ja võtaks üle kogu Ameerika väärtussüsteemi. See ei ole võimalik. Alternatiive ei ole Ameerika teele ja kui oleks alternatiive, siis oleks Jumal nende peale pahane.

 

CHINESE — 关于中国的论文 — 第三卷 by LARRY ROMANOFF

ESSAYS ON CHINA — VOLUME THREE
  关于中国的论文 — 第一卷 –Essays on China Volume One

关于中国的论文 Essays on China Volume Two

关于中国的论文 — 第三卷 — ESSAYS ON CHINA Volume Three

 

关于中国的论文

第三卷

LARRYROMANOFF

以免 pdf 版本访问该书

内容提要

内容提要

 1  — 为资本主义欢呼三

 2  — 胁合

 3  — 杀中国品牌

 4  — 变文化价值观

 5  — 外国欺诈在中国蔓延

 6  — 西方在中国的价格欺

 7  — 外国汽车工业在中国的欺诈行为

 8  — 在中国不合标准的外国商品

 9  — 中国不合标准的外国食品

 10  — 在中国被玷污的美国慈善事

 中文档案 

  • 该作者的另一本免费电子书

请点击这里

BOOKS

 这本书的样本:

4

变文化价值观

 

 

大多数国内商品都是一个国家的文化和基于价值的遗产的产物,并包含其中的大部分。在圆珠笔中可能很难找到多少文化,但中国月饼都是文化。在一个国家中成为知名、受欢迎甚至受人喜爱的品牌和产品之所以能获得这一地位,是因为它们具有内在的文化遗产。它们与人民的文化、传统和价值观产生共鸣。在国际贸易的买卖中,这些无数的产品穿越大洋,带着它们的文化包袱周游世界各大洲,这些包袱在其他国家卸下,部分或全部被这些社会从有意识或无意识地接受其固有的文化价值中同化。

 

ENGLISH — ESSAYS ON CHINA — VOLUME THREE by LARRY ROMANOFF

 

 

ESSAYS ON CHINA  — VOLUME ONEESSAYS ON CHINA

 

VOLUME  THREE

 


 

LARRY  ROMANOFF

 ACCESS THE BOOK
AS A FREE PDF
 

 

Contents

 

CHAPTER 1 — Three Cheers for Capitalism

CHAPTER 2 — Threatening Mergers

CHAPTER 3 — Killing Chinese Brands

CHAPTER 4 – Changing Cultural Values

CHAPTER 5 — An Epidemic of Foreign Fraud

CHAPTER 6 – Western Price-Gouging in China

CHAPTER 7 – The Fraudulent Foreign Auto Industry in China

CHAPTER 8 – Substandard Foreign Goods in China

CHAPTER 9 – Substandard Foreign Foods in China

CHAPTER 10 — Tarnished Philanthropy

 

 *

One more free e-book from this
author 
available  HERE

 *

A sample of this
book:

 

CHAPTER 4

Changing Cultural Values

 

 

 

Most domestic goods are a product of, and contain much of, a nation’s cultural and value-based heritage. It may be difficult to find much culture in a ballpoint pen, but Chinese Moon Cakes are all culture. Brands and products that become famous, popular, and even beloved, in a nation earn that position because of the intrinsic cultural heritage embedded within them. They resonate with the culture, the traditions and values of the people. And in the buy and sell of international commerce, these myriad products cross the oceans and travel the world’s continents carrying their cultural baggage with them, with that baggage unloaded in each other nation and assimilated in part or in whole by those societies from a conscious or unconscious adoption of their inherent cultural values.

CN — LARRY ROMANOFF: 在中国被玷污的美国慈善事业

  

 

Tarnished American Philanthropy in China

在中国被玷污的美国慈善事业

By LARRY ROMANOFF 

作者:拉里·罗马诺夫

CHINESE ARCHIVE/ 中文档案

 

CHINESE   ENGLISH

 

 

According to Chinese state authorities, Ron Brown of the AGAPE Foundation of Peachtree City, Georgia, traveled to Wuhan in late 2004 and signed a contract with several domestic charitable organisations in China to provide 2 million RMB each year of medical supplies and materials, in part to assist with cardiac surgery and treatments, but the overall purpose was stated as being “to improve the lives of orphans and the lonely elderly”. So far, so good.

 据中国官方称,佐治亚州桃树市AGAPE基金会的Ron Brown于2004年底前往武汉,并与中国国内多家慈善组织签署了一份合同,每年提供200万元人民币的医疗用品和物资,部分用于协助心脏手术和治疗,但总的目的是“改善孤儿和孤寡老人的生活”。到目前为止,一切都很好。

 

CN — LARRY ROMANOFF: 中国不合标准的外国食品

Substandard Foreign Foods in China

中国不合标准的外国食品

 

By LARRY ROMANOFF 

作者:拉里·罗马诺夫

CHINESE ARCHIVE/ 中文档案 

 

CHINESE    ENGLISH

 

Let’s begin with a description of the practices of American food companies in the US, important to Chinese readers since these practices have already been exported to China and exist here. I’ll focus here only on meat production, the chickens and hamburgers you buy at KFC and McDonald’s. The Johns Hopkins Center and the Arizona State University in the US conducted a joint study a few years ago on drugs, chemicals and other contaminants in the US food chain, in this case dealing especially with poultry – the chicken you buy in the supermarket and at KFC. They found dozens of banned chemical substances in the chicken in supermarkets and fast-food outlets, in addition to bacteria that had become immune to antibiotics. Here is a brief explanation of American best practices in chicken production. This well-documented practice in the following paragraph was originally posted online by an unidentified commenter, but I have been unable to locate the author:

让我们先来描述一下美国食品公司在美国的做法,这对中国读者来说很重要,因为这些做法已经出口到中国并在这里存在。我在这里只关注肉类生产,你在肯德基和麦当劳买的鸡和汉堡。几年前,约翰斯·霍普金斯中心和美国亚利桑那州立大学就美国食品链中的药物、化学品和其他污染物进行了一项联合研究,在这种情况下,尤其是家禽——你在超市和肯德基买的鸡肉。他们在超市和快餐店的鸡肉中发现了数十种违禁化学物质,此外还有对抗生素产生免疫力的细菌。以下是美国鸡肉生产的最佳做法的简要说明。以下段落中的这一有据可查的做法最初是由一位身份不明的评论者发布在网上的,但我一直无法找到作者:

Friday, September 15, 2023

EN — LARRY ROMANOFF: The World of Biological Warfare — Chapter 4 – Genetically Modified Seeds (updated)

 September 15, 2023

 

The World of

Biological Warfare 

Chapter 4 –

Genetically Modified Seeds (updated)

By

Larry Romanoff

Picture Source

This article in PDF

 

GM seeds and GM food carry great risks for all nations, so much so that for many reasons it is probably imperative these foods be banned outright. This subject is too large to be discussed here, but one aspect requires brief notice. If we were to ask about the origin of GM seeds, how the idea was conceived and developed, who did the research and who provided the funding, how would we reply? We might reasonably suggest that perhaps the concept originated in the Biology or Agricultural Department of some university, or that a government lab doing research on food supplies might have conceived and pursued the idea. Or, we might suggest a private company in the agricultural field was looking for more productive varieties of grains and stumbled on this process.

 

Saturday, September 9, 2023

EN — LARRY ROMANOFF: The World of Biological Warfare — Chapter 3 – America’s Bio-Weapons Status

  September 07, 2023   PDF

 

 

 

The World of Biological Warfare 

Chapter 1 – Introduction and Caution

Chapter 2 – Background

Chapter 3 – America’s Bio-Weapons Status

Chapter 4 – Genetically Modified Seeds (updated)

Chapter 5 -The Secret US-Japan Partnership

Chapter 6 – Israel and Bio-Weapons

Chapter 7 – US Bio-Weapons Institutions

Chapter 8 – The US Centers for Disease Control (CDC)

Chapter 9 – US Foreign Bio-Weapons Facilities

Chapter 10 – Pathogens Researched and Released

 September 09, 2023   PDF

 

 

The World of
Biological Warfare 

 

Chapter 3 – America’s Bio-Weapons Status

By

Larry Romanoff 

 

Source

THIS ARTICLE IN PDF

 

 

CONTENT

The United States is a Leader in Bio-Weapons Control

US Bio-Weapons Are “Defensive” in Nature

The US Military and Global Health Security

The US Military’s DNA Warehouse

The Human Genome Project

 

The United States is a Leader in Bio-Weapons Control

 

This claim is not supported by any known facts. The US has a history of well over 100 years of either refusing to participate in chemical and biological weapons treaties, or else reneging on its commitments and secretly engaging in bio-warfare anyway. In 1907, the nations of the world signed the Hague Convention, an agreement that outlawed chemical weapons. The US refused to participate.[1]In 1925, the world’s nations again endorsed the Geneva Convention that outlawed biological weapons. The US refused to ratify it until 1975, and then promptly reneged on it.[2] In 2001, after 6 years of intense negotiations, all nations again agreed on stronger restrictions on chemical and biological warfare. The US again rejected it.[3]

 

This has been the American pattern for more than a century. And in situations where the Americans have signed any such limiting agreements, they unilaterally withdraw and renege on such treaties whenever it is to their advantage. It’s actually a bit worse than this. In 2019 the US unilaterally withdrew from the INF nuclear treaty,[4] using the standard ploy of falsely blaming others for sins they themselves commit. In this case, the US claimed – with absolutely no evidence – that Russia had secretly developed a new nuclear weapon and therefore violated the treaty and so the US was justified in withdrawing, permitting Secretary of State Mike Pompeo to then claim, “Russia is solely responsible for the treaty’s demise“. However, the US will adamantly demand any number of treaties or controls – so long as only other nations are limited by them.

 

On various later occasions, the US consistently refused to sign a protocol on biological weapons that would give UN experts access to American military laboratories. During the negotiations of these treaties, it was made public that Secretary of Defense Donald Rumsfeld wanted at all costs to prevent any such inspections. And in 1997, the US Senate passed their own Chemical Weapons Convention which provided that “The President may deny a request to inspect any facility “on national security grounds.” This act of self-defense was necessary because part of the treaty obligations compelled signatory nations to international inspections to prove the absence of bio-chemical weapons. [5][6][7][8][9][10] In any case, as I’ve mentioned above, the US avoids monitoring by having outsourced these chemical and bio-weapons labs to Third World Countries under the guise of medical research, and which labs are said to be off-limits to even the local governments.

 

President Richard Nixon and Secretary of State William Rogers at the signing of the BWC. (Richard Nixon Presidential Library and Museum, National Archives and Records Administration). Source

 

In 1969, in response to the proliferation of aggressive moves by the US in using herbicides to destroy the food supply of nations refusing American military colonisation, the UN General Assembly banned the use of all plant-killers as weaponry against civilian populations. The US was one of only three countries that voted against the ban. You can guess who were the other two. Yet, to show you how much of our recorded history consists entirely of lies, on November 16, 1969, President Richard Nixon announced that the US would unilaterally “renounce the use of lethal biological agents and weapons, and all other forms of biological warfare.” The official reason was that they were of “limited military significance“. Of course, this announcement was made in the middle of the US war against Vietnam, where the Americans were spraying the entire country with Napalm and Agent Orange, the latter chemical specifically created to destroy the food supply of nations refusing American military colonisation.

 

And indeed, the US military ignored Nixon’s announcement and continued to deluge Vietnam’s forests and farms with Agent Orange for another 6 years. The only part we are told is of America’s “unilateral” refusal to use these chemicals. Yet, Jstor tells us that this enormous “humanitarian gesture” on the part of the US, “helped to pave the way for the 1972 Biological and Toxin Weapons Convention” which required all nations to destroy their stockpiles of such weapons. [11] Of course, the US never did that. Jstor then immediately launches into an attack on Iraq and all its imaginary “human pathogens“. And suddenly the topic has changed and we’re blaming the victims. The lies are so bad.

 

In 1989, there was a conference in Paris on the Geneva Treaty where 150 nations condemned any use of chemical weapons and voted for a total ban. The US was bullied into signing the Treaty, but the Americans revealed afterward that they planned to continue poison gases and other chemical weaponry, regardless of the treaty. And in 2001, the Americans withdrew from all negotiations in the Biological and Toxic Weapons Convention, killing the international effort to eliminate these weapons since the US was by far the greatest perpetrator. The New Scientist Magazine reported in May of 2001 that “US rejection [of the biological weapons treaty] was widely expected, but it was unexpectedly unequivocal”. [12]

 

In November of 2002, after the Fifth Review Conference of the Convention on Biological Weapons, the US government stated the following: “The United States is very pleased with the results here today. We believe that the decision that has been adopted unanimously at the Conference represents a constructive and realistic program of work with respect and States that are part … a realistic outcome which will successfully achieve what is sought in this Forum for years to come.” Robert-JamesParsons observed that “If the United States is satisfied, it is because they managed to sabotage the Control Protocol of the Convention … adopting a program that requires only voluntary measures, which means nothing is verifiable.” He went on to add that if inspection and verification had been required, this “would have given the necessary information to civil society on what is really brewing and becoming the largest biological weapons program ever conceived.

 

US Bio-Weapons Are “Defensive” in Nature

 

US Army Basic Training 1956. Source

 

This claim needs to be denounced as rubbish. The US government and its many agencies, department and officials, educational and health institutions, have for a great many decades conducted intensive research into biological warfare, funded by a compliant Congress with countless tens of billions of dollars under the excuse of “biodefense“. Many of these so-called bioweapons seem almost bizarre in their theory and intent, with the research in many cases strongly focused on race-specific pathogens. In a report to the US Congress, the Department of Defense revealed that its program of creating artificial biological agents included modifying non-fatal viruses to make them lethal, the use of naturally-occurring toxins such as snake venom, and the use of genetic engineering to deliberately alter the immunology of biological agents to make treatment and vaccinations impossible. The military report admitted that at the time, it operated about 130 bio-weapons research facilities in the US, including a great many at US universities, as well as hundreds of international sites outside the purview of the US Congress and the jurisdiction of the courts.

 

A US Army operating manual from 1956, issued just after the Korean war, stated explicitly that biological and chemical warfare were an integral operating portion of US military strategy, were not restricted in any way, and further that the US Congress had given the military “First Strike” authority on the use of biological and chemical weapons. A few years later, in 1959, an attempt by Congress to remove this first-strike authority was defeated by the White House and, shortly thereafter, President Kennedy increased bio-chemical weapons expenditures from $75 million to almost $350 million. [13] That was an enormous amount of money in 1959.

Defense Secretary Robert S. McNamara is shown during a news conference in Washington, D.C., April 3, 1967. Source

 

As I have noted elsewhere, US Defense Secretary Robert McNamara planned and executed his 150 simultaneous and different top-secret bio-weapons programs in the late 1960s and early 1970s, mostly performing bio-weapons experiments and field tests on an unwitting public, sometimes in foreign countries but most often against American citizens. [14][15][16]At the time, McNamara ordered the military Joint Chiefs of Staff “to consider all possible applications” of these agents against enemy nations in a coherent plan for a total “biological and chemical deterrent capability”, the plan to include cost estimates and an “appraisal of international political consequences”. Does this sound “defensive” to you?

 

The US military has for decades appeared almost desperate not only to find biological ways to kill nations of people, but was equally interested in methods of destroying their food supply. US Military officials testified to Congress that the primary purpose of using Agent Orange in Vietnam was the permanent destruction of the Vietnamese food supply. The purpose of Agent Orange was never as a defoliant as claimed, but developed instead to destroy Vietnam’s rice crops and to sufficiently contaminate the soil to prevent re-growth. Accordingly, the US also confessed to another several dozen (at least) occasions where devastating crop and plant disease agents had been released, in experiments to test methods of destroying the entire food plant life of an enemy nation. In 2012, Japanese media revealed that the United States government had tested specific, DNA-engineered crop-killing bioweapons in Okinawa and Taiwan during the 1960s and early 1970s, and that the US military tested some of these within the continental US as well. It is interesting that when I research this topic, Google and Bing give me pages mostly on UFOs.

 

And just as the US has for more than a century been eager to inflict its own chemical and biological pathogens onto the civilian populations of other nations, the Americans have never hesitated to practice the deliberate destruction of a nation’s chemical firms to poison its civilians. During The City-of-London-orchestrated breakup of Yugoslavia, US and NATO aircraft deliberately bombed Serbian chemical plants and any other industrial installations that could release dangerous chemical clouds over the cities. They did the same in Vietnam, Iraq, Libya, and Syria.

 

The US Army’s 80,000 m² Medical Research Institute of Infectious Diseases at Fort Detrick, Maryland is the military’s main facility for research on biological warfare. The official narrative tells us these facilities are to develop a defense against bio-warfare agents, and everything they do, remains “within the spirit and letter of Presidential Orders renouncing the use of biological and toxin weapons, and the U.N. Biological Weapons Convention of 1972.” As many others have noted, this foolish claim doesn’t even pass the laugh test. By the mid-1980s, the section of Fort Detrick dealing with the genetic engineering of conventional microorganisms into bio-weapons, was receiving nearly $100 million per year, and this was only one of many sections.

 

As one example of its “defensive” biological activities, the US military developed an entomological (insect) warfare facility at its Dugway Proving Ground and prepared huge strategic plans to attack Russia and the Soviet States with entomological bio-weapons. [17][18]The facility was designed to produce 100 million yellow fever-infected mosquitoes per month, its output tested on unwitting civilians by dropping infected mosquitos and other insects over large portions of the US. As is so typical for the US military, these projects beginning in the 1950s and 1960s were given juvenile appellations like “Project Big Buzz” [19][20] and “Project Big Itch“, [21]but were tests of the feasibility of producing billions of insects, infecting them with lethal pathogens, then loading them into munitions and dispersing them over Russia from aircraft or even missiles. From a US Army report from March of 1981, one writer noted that “you can marvel at how much (or how little) it would have cost to launch a yellow fever-infected mosquito attack on a city – with a handy “Cost per Death” chart included.” Defensive activities, indeed.

 

 

Then we had “Operation Drop Kick“, [22] designed to test various ways of dispersing infected insects over large geographical areas, the tests of course carried out over various parts of the continental US, including most of the East Coast. Then, as late as 2000, we had “Project Bacchus” [23] designed to determine the feasibility of constructing an anthrax production facility in a foreign country while remaining undetected. There were other of these programs of course, all with foolish names and all designed to assess the dissemination of infected insects and other lethal pathogens into civilian populations. They were kept very secret since they were illegal in terms of domestic law and contravened international law and many weapons treaties that other nations signed with the US in good faith. For those of you still adhering to the COVID religion, you might care to read this article titled COVID Vaccinations and Oxitec’s “Flying Syringes”, [24] and see if you can make any connections.

 

There were other sites and facilities besides Fort Detrick that were constructed by the US military solely for the development of bio-weapons, including the Horn Island Testing Station in Mississippi which was meant to be the primary bio-weapons testing site, the Plum Island Germ Laboratory in New York State from which the military spread Lyme Disease among half the area population. One portion of the Plum Island facility was designed exclusively to develop and test virulent and lethal animal pathogens that could destroy an enemy nation’s food supply – as the US attempted to do in North Korea. Deadly strains of foot-and-mouth disease were one result of this research, which the Americans later shared with their fellow psychopaths at Porton Down in the UK – who put it to good use, as you will see.[25] An additional portion was the development, testing and production of bombs containing what was called a “vegetable killer acid“, and which could destroy cereals, grains, and most cultivated vegetable crops.

 

Vigo plant was to be the first U.S. anthrax factory and would be utilized filling a British order for anthrax bombs.[4] In March 1944 the British had placed an order for 500,000 of these bombs which Winston Churchill, remarked, should only be considered a “first installment”.[5] Source

 

Many Americans may be familiar with the name of Fort Detrick while few seem aware of the Bio-weapons Ordnance plant at Vigo, Indiana[26][27] which was a massive production facility that specialised in producing biological pathogens and weaponry, capable of producing 275,000 bombs containing botulin or one million anthrax bombs per month. The fermenter tanks at Vigo contained 250,000 gallons, or about one million liters, and was, according to reports, by far the largest bacterial mass-production facility in the world. This was not a recent development; Vigo was fully operational during the Second World War. The plant was essentially a bio-anthrax factory, one of its first orders being from Winston Churchill in 1944 for 500,000 anthrax bombs, and which Churchill stated should be considered only the “first installment”. Vigo was eventually turned over to Pfizer for “antibiotics manufacture” (if you can believe that) and was replaced in the mid-1950s by a new state of the art facility at the Pine Bluff Arsenal. But to restate the main point, the production of one million anthrax bombs per month would not fall under any reasonable definition of “defensive” warfare. You might also note that much of this occurred after Nixon’s “unilateral” rejection of all forms of biological and chemical warfare.

 

And in fact, the Daily News published an article on 24 September 2005 in which it detailed that the US Army was planning to avoid public and Congressional scrutiny by outsourcindg the production of its biological weapons material. The military began running ads for bulk purchases of anthrax and other pathogens.[28] A series of contracts had been discovered by Edward Hammond, director of the Sunshine Project, that emanated from the military’s Dugway Proving Ground in Utah. These notices asked various companies to tender for the production of bulk quantities of anthrax, as well as to produce “significant volumes” of other biological agents. One contract specified that the tendering company “must have the ability and be willing to grow (anthrax) in 1,500-litre quantities”, and “must also be able to produce 3,000-litre batches” of unspecified other biological agents. Does this sound “defensive” to you?

 

When a nation’s military is producing lethal biological pathogens in quantities of millions of liters, it is time to stop pretending we are not engaged in biological warfare. It is of no comfort that the military might claim these to be “harmless” strains of pathogens, because any facility capable of producing benign pathogens can easily produce lethal varieties. But in any case, what possible “defensive” purpose could be served by producing millions of liters of “harmless” pathogens? The excuse has always been that these biowarfare programs were merely for defensive purposes, but of course there is no material difference between a defensive and an offensive biowarfare program. And even fools cannot claim self-defense when producing millions of liters of anthrax. Even the US Government Accountability Office, in its 1994 report on these programs, stated that US military’s Biological Defense Program contained “scores of divisions, departments, research groups, bio-intelligence and more, by no means all related to “defense” in any sense”, and were thus by nature belligerent and offensive military programs.

 

And the process never stopped. The New York Times reported in April 1971 that, “Despite President Nixon’s repudiation of germ warfare 16 months ago, there are indications that Army research is going on much as it did before . . .” And that is correct. The Times ran a similar article in 1982. [29] The US claimed to have renounced the creation and production of biological weapons in 1969, but quantities of lethal anthrax were still being produced at Dugway as recently as 1998, and many other secret programs continued unabated. Careful readers of the Times articles above will notice the swindle, how the public are deliberately deceived by the media, almost always led by the New York Times whom I have come to call the Prime Pustulent Prevaricator. The large print gives, but the small print takes away. In this case, the media told us that Nixon repudiated all biological warfare, but the Times article accidentally reveals the hidden truth that “defensive” germ warfare would continue.

Source

 

It should be apparent that the launching of bio-warfare, as with conventional warfare, is considerably eased by locating military bases and offensive weapons and delivery systems as physically close as possible to one’s potential enemies. This is one reason the US has established its nearly 1,000 foreign military bases – to ensure the capability of putting an enemy under attack within 30 minutes anywhere in the world. Clearly, the same strategy applies to biological warfare, this capability enhanced by the fact that much of US military bio-weapons work, unethical and illegal as it is, remains undisclosed to both the US Congress and to local authorities despite its being exceedingly dangerous. It therefore comes as no surprise to learn from a recent report that the Pentagon was spending nearly $300 million a year (with Obama asking for another $50 million) to build biological warfare laboratories euphemistically defined as “health-security infrastructure” in foreign countries. I find it frightening to learn that many of these foreign bio-installations are classified as Top Secret and outside the knowledge and control of even the local governments in the nations where they are built.

The US Military and Global Health Security

 

In the category of “the big lie“, Andrew Weber, an Assistant Secretary of Defense for America’s Nuclear, Chemical and Biological Defense Programs, was quoted as saying, “The global threat (of disease outbreaks) requires the Department of Defense to innovate”, and that the US military, under something it calls the “Global Health Security Agenda”, “aims to prevent avoidable epidemics …”.

So we are asked to believe that, in addition to the billions spent within the US itself, the Pentagon is spending more than $350 million to establish biological labs in foreign countries for the purpose of “global health security”? Surely there are thinking people somewhere who ask why the US military would be so heavily involved in “cancer and virus research” or “intensifying the Fight Against Ebola“? Does the US have no civilian medical research facilities? Does the world have no universities, hospitals, laboratories, or research institutions capable of these functions? Who appointed the Pentagon as caretaker of the world’s medical issues? Surely no people anywhere are so gullible and naïve as to believe the US military is leading the fight to find a cure for cancer.

 

 

In fact, a very great deal of the almost hysterical attention suddenly being paid by the US military to the “global fight against contagious diseases” is related to the production of ethnic-specific bioweapons, a thought that has been in the mind of the US Department of Defense for many decades now. One author noted that President Bush’s “Project BioShield” [30][31][32]was presented as part of the War on Terrorism but was instead almost entirely an offensive biological weapons program. This was the main reason that the entire field of microbiology – civilian as well as military – relating to diseases of all kinds – was reclassified by the Pentagon as “biological warfare” and transferred to the US Army Medical Research Institute at Fort Detrick, Maryland, and the National Institute for Allergy and Infectious Diseases in Bethesda, Md., location of the military’s Walter Reed Hospital and research division.

 

The same author noted that “The attraction is that bio-weapons are not only very efficient mass killers but are very cost-effective compared to shooting wars. As well, genetic weapons can be dispersed in a multitude of ways, using virus-infected insects or bacteria, or spliced into GM seeds. These weapons are difficult to detect and identify, and often a treatment or vaccine could be years in the making.”

 

The questions are obvious, but nobody seems to want to ask them. Why is the US military so heavily involved in biological research matters? Why did the US military build so many top-secret biological sites scattered around the world, and what does it do there? Why has the US military produced huge amounts of a highly-refined and deadly potent variety of weaponised anthrax, and so many other lethal pathogens? The standard narrative is that the military conducts research to find antidotes and cures in the event its own soldiers are exposed, but why does antidote research require the manufacture and storage of millions of kilograms of this deadly spore? One would think a cupful would be sufficient for antidote research.

 

But more to the point, the US military has made no secret of its interest in developing biological weapons, and has been doing this for at least 60 or 70 years, with its research increasingly focusing on race-specific weapons. With all of this, with the not-so-secret military biological laboratories in the US and the top-secret “Peace Medicine” biological lab buried in the jungles of Indonesia[33][34][35]with an openly-stated intent to develop such pathogens as weapons as “useful political tools”, and being the main employer of such weapons in the past, how foolish does the public have to be, to believe the US military is engaged in “fighting disease”?

 

Evidence exposes US’ continued bio research in Indonesia despite ban. Source.

 

It should not be a surprise to anyone that Big Pharma has been involved in this morally-bankrupt adventure for almost 100 years, and in fact when the US military created its massive bio-warfare complex at Fort Detrick, it was under the direction of George W. Merck, the President of Merck Pharmaceuticals. Merck had specialised in his own company in the research and production of synthetic drugs and hormones, and during World War II he was in charge of the War Research Service which in turn created the US initiated biological weapons program. The facilities quickly became engaged in the mass production of pathogens like anthrax, brucellosis, and botulism, and it was Merck’s creations that were being tested at Utah’s Dugway Proving Grounds. For his efforts, Merck was awarded the US Medal of Merit, was featured on the cover of Time Magazine, and received honorary doctorates from several American universities. Recall also that it was Pfizer who took over the production of pathogens at Dugway. It should also not be a surprise that many compounds which even today find their way into the American biological weapons inventory are termed “orphan pharmaceuticals”, which means drugs that have proven to have such extraordinarily toxic properties that they became much too valuable to discard.

 

From the publication “Medical aspects of Biological Warfare“, published by the Surgeon-General of the US military, [36] we have the following extract:

 

“President Roosevelt established the War Reserve Service (with George W. Merck as director) to develop defensive measures against a biological attack. By November 1942 the War Reserve Service asked the Army’s Chemical Warfare Service to assume responsibility for a secret large-scale research and development program, including the construction and operation of laboratories and pilot plants. The Army selected a small National Guard airfield at Camp Detrick in Frederick, Maryland, for the new facilities in April 1943. By summer of 1944, the Army had testing facilities in Horn Island, Mississippi (later moved to Dugway, Utah), and a production facility in Terre Haute, Indiana. Cattle cakes using B anthracis spores were produced at Camp Detrick and shipped to Great Britain but were never used.

 

In January 1946 Merck reported to the secretary of war that although the focus of the program was to defend against a biological threat, the United States clearly needed a credible capability to retaliate if attacked with biological weapons. Basic research and development continued at Camp Detrick. The United States learned of the extent of Japanese biological weapons research after World War II. At the end of the war, in a move that has now become controversial, Ishii, then a lieutenant general, and his fellow scientists were given amnesty for providing information derived from years of biological warfare research.” In 1969 the US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) was created with biosafety level 3 and 4 laboratories.”

 

The US Military’s DNA Warehouse

 

Inside DODSR.Credit: Dina Fine Maron. Source

 

On August 12 of 2013, Dina Maron wrote an article in the Scientific American on the US Defense Department’s blood bank, [37]which is “the largest blood serum repository in the world“. The article described a dozen freezers, each the size and height of a basketball court, maintained at -30 degrees Celsius and stacked to the ceilings with boxes of blood serum from which can be extracted the DNA of countless hundreds of millions of individuals from all over the world.

 

The narrative attempts to bathe the collection in a light of innocence but fails to ask all the hard questions. For example, Maron writes that the US military began collecting blood serum (and DNA) 30 years ago “as a by-product of its HIV surveillance“, but failed to wonder why the US military would possibly have had any interest in the surveillance of HIV unless, as we shall see, the production of HIV was quite possibly a US military project. The article also states that the blood and DNA samples are “mostly” obtained from members of the US armed forces, but then admits the collection contained about 60 million samples from 10 million individuals – rather more than the number of military staff. And of course, we cannot know the true number of samples collected.

 

Maron then blithely dismisses concerns about the possible uses and applications of this biological collection by feeding readers the foolish military story of the data being used “for general health surveillance” or “to track infectious diseases“, or even “to shape (American) health policies“. She does however add a sort of end-tag by telling us this repository is also “ripe for targeted research programs“. It is this latter that is frightening, given the vast extent and range of biological criminality the US military has conspired in the past, but neither Maron nor the US media have any apparent curiosity about why the US military would be involved in public health surveillance or the tracking of diseases, infectious or otherwise. The US has no shortage of medical departments tasked with all these activities, and it should be clear to all thinking persons that the only “infectious diseases” the US military would be tracking would be those they inflicted on a population.

 

Maron notes in the article that not all “participants” in this so-called ‘surveillance and research program‘ were enthusiastic about it, and she notes that many (or most, or all) were unaware of their inclusion, and that the military refuses to either acknowledge possession of anyone’s serum or DNA or to remove it from their collection. Also, in the Wikileaks information was a report by the RAND Corporation that several million (at least) of the samples were from servicemen’s’ family members, apparently collected in some clandestine fashion.

 

It was disturbing to learn from Maron’s research that the military is apparently conducting what she called “cutting-edge research” on PTSD, post-traumatic stress disorders, which is how the US military chooses to categorise the vast range of debilitating mycoplasma illnesses collectively known as the Gulf War Syndrome. I have noted elsewhere that the US military refuses to acknowledge the prior use or even existence of biological and chemical weapons during the wars in Iraq and the Gulf, attributing even clearly infectious pathogens to the result of ‘battle stress‘.

 

This Scientific American article informed its readers that the military uses these tens of millions of blood and DNA samples taken from all the same individuals, to understand how PTSD becomes apparent at a genetic level” and how “perhaps it silences certain genes“. Given that the illnesses being studied are emphatically not related to PTSD in any way, the only conclusion is that the US military is using several millions of its servicemen – and members of their families who have contracted these contagious illnesses – as guinea pigs or sacrificial lambs in yet another study of their handiwork. And why exactly would the US military be so interested in how their mycoplasma “silences certain genes“? This is immuno-suppression, killing the body’s defenses to pathogens. Lest you be too quick to dismiss this as another conspiracy theory, I would remind you that this would hardly be the first time that precisely such a thing has occurred.

 

The article also stated that many research projects have depended upon this data, but that many “did not make it into print” – which is what one would expect. In a surprising admission, the article noted near the end that all use of, and all research involving, this blood serum, DNA and RNA database must be “used for military-relevant purposes“. And how exactly would these purposes fit with the US military’s stated objective of simply performing a public service of “general health surveillance” or “tracking infectious diseases“? Clearly, the answer is that they would not fit, not in any way. This massive and rapidly-growing collection of blood serum and DNA samples from all around the world, is being done entirely “for military-relevant purposes“, i.e., the production and testing of biological and chemical weapons. It would really be the height (or depth) of naivete and gullibility to believe otherwise. But the news is not all bad. At least we have the assurance of the Defense Department that any testing or research done by the US military will always “adhere to ethical research principles“. From this vow, you are free to draw whatever comfort you believe reasonable.

 

In November of 2008, the Financial Times published an article by Stephen Fidler[38][39] expressing accumulating fears about the US military’s covert collection of a massive DNA database. The article provided little information other than to state the existence of what it called “a little-known US federal government database” of DNA samples that was “part of a classified intelligence partnership of military, intelligence and law enforcement agencies“, and that in fact also includes a great many US medical and educational institutions as part of this “collection process“. I would add that the “educational” institutions comprising this partnership would almost certainly include Harvard, Duke, and Tufts, with process being an offshoot of the Armed Forces DNA Identification Laboratory in Rockville, Maryland.

 

Steven Aftergood

 

The article noted that none of this is “openly discussed” by US authorities, and quoted Steven Aftergood, director of the government secrecy project at the Federation of American Scientists, who said the database was “truly shrouded in mystery“. He was quoted as saying, “Not only is the name of the database almost never cited, but the role of DNA collection … is not publicly discussed even where one would expect it”. Fidler wrote as well that information about the US military’s covert DNA database “disappeared from the Pentagon website. Little information is available anywhere.

 

Then beginning around 2010 or 2011, articles appeared in the media that the US military and various of its intelligence agencies had been for years “staging fake vaccination operations” to gather DNA from an unsuspecting public in many countries.[40][41][42] This was all done under the pretense of expecting to obtain Osama bin Laden’s “family DNA” by extracting blood samples from hundreds of thousands of individuals in several countries. [43]

 

In 2011, The New York Times downplayed this so extensively that it produced an article almost too juvenile to appear even in a comic book. [44] The UK Guardian[45] claimed the CIA covertly “conducted a massive phony vaccination program in Abbottabad, Pakistan, as a ruse to obtain DNA evidence from members of Bin Laden’s family“, using medical practitioners and various ruses to “make (the vaccination program) look more authentic”. The Guardian noted that “nurses could have been trained to withdraw some blood in the needle after administrating the drug“. Uh huh. And to what end, exactly? If the police are looking for a specific criminal, how precisely does it help to obtain DNA from his neighbors? The answer, of course, is that it does not, and there are much easier and quicker methods to identify a man’s relatives than by covertly obtaining DNA samples from everyone in an entire city.

 

But then, having been exposed in public, the White House promised it would immediately stop using fake vaccination programs to gather DNA. I can’t imagine anyone drawing comfort from that promise. And even the White House anti-terrorism advisor Lisa Monaco confirmed that the CIA had been conducting fake vaccination programs also on American citizens, when she stated that “the agency will (no longer) seek to obtain or exploit DNA or other genetic material acquired through such programs“. How could any thinking person possibly believe the CIA was attempting to “find Osama bin Laden” by surreptitiously collecting DNA from hundreds of thousands of people in Pakistan and the USA?

 

Obama’s White House appeared concerned that the news of this DNA collection by subterfuge might weaken public trust in the United States of America, but this wasn’t exactly the problem. The real concern was that the world’s entire medical establishment might finally – and for so many good reasons – lose all trust in US-sponsored vaccination programs and prevent the WHO from performing its real function of population elimination and control.[46] I believe Mike Adams first wrote about this in Natural News some years ago.

 

The U.S. military has secretly run its biological weapons program in South Korea since at least 2009. Source

 

And in fact, this is one of the main concerns about the WHO’s frequent, and frequently unnecessary, “urgent vaccination programs” conducted in so many nations, observers not blind to the fact that the WHO often appears to function as a virtual department of the Pentagon. Readers may not be aware that the WHO has a secret biological lab in South Korea that is entirely managed by the US military, in conjunction with the Osan Air Base, which was almost certainly the source of MERS.[47]

 

Many people have written on the frighteningly-increasing fervor with which the US government and the WHO have been promoting virtually universal vaccination programs even in areas and for purposes for which there was neither need nor benefit, and of the also-frightening diseases and deaths which seem to emerge in the aftermath of so many of these vaccination programs. There is indeed a very large public movement in the US against all vaccination programs, given the repeated disasters and deaths from vaccine contamination, and from increasing suspicion as to the real purposes of such programs. As I have detailed elsewhere, one US vaccination program – that was totally unnecessary in the first instance – utilised a contaminated polio vaccine and infected more than 100 million Americans with cancer cells. And of course, we have the WHO and its long history of criminal intent, as I have documented elsewhere.

 

Source

It appears increasingly certain that the entire world of genetics, of DNA, of man-made bioweapons, of GM food, and of population reduction and civilian control, are all closely related and inherently of military origin and purpose, and the evidence increasingly is that this all originates from The City of London. The US government has confessed to using fake vaccination programs to collect DNA from both Americans and from those in foreign countries, and certainly much of this would have been accomplished with the willing participation of the WHO. And in practice it is probably quite simple to collect vast amounts of DNA for use in researching and fabricating bio-weapons, ethnically-based or otherwise, by offering the citizens of the next military victim (like Syria or Iran, or China) “free” vaccinations to forestall some deliberately-dispersed and potentially deadly virus or plague, while simultaneously collecting the DNA necessary to fabricate more such weapons.

 

In keeping with the above, you may be interested to know of a surprisingly criminal enterprise carried on in China by Harvard University, but financed by the US military, to surreptitiously – and illegally – collect and spirit out of China, hundreds of thousands of samples of Chinese DNA. [48]There would be only one purpose for such an enterprise – the collection of Chinese DNA for the manufacture of Chinese-specific biological weapons. Another similar illegal effort was conducted by Tufts University in China with essentially the same objectives, but in this case to determine Chinese sensitivity to various food compounds. [49]

 

The Human Genome Project

 

Source

 

Beginning in around 1999 and 2000, the Western media were flooded with articles about the Human Genome Project and how it was opening the door to ethnically-specific bioweapons. One of the main sources of concern was that this genome project was being conducted under the final authority of the US military, being assigned to the rather mis-named US Energy Department which, among other things, oversees America’s nuclear weapon arsenal and, for reasons unexplained, conducts more research in the physical sciences than all other US Federal Agencies. The Manhattan Project which developed the atomic bomb, was under the management of the Energy Department’s predecessor, and when created, the agency was headed by the Secretary of Defense. The US Department of Energy has always been a weapons-oriented organisation, and in fact operates a very large system of research and technical labs across the US, some of which focus on nuclear development but others with often secret and undefined activities. These include the Argonne and Brookhaven National Laboratories, Los Alamos, Oak Ridge, Sandia, Lawrence Livermore, and perhaps a dozen others.

 

Source

 

On April 30, 2010, Project Censored ran an article on the prospect of the human genome project opening the door to the creation of ethnic bio-weapons, [50] noting that the US has had “a long history of interest in such genetic research“, and that the home of the Human Genome Project is the Cold Springs Harbor laboratory on Long Island, NY, which is the same precise location of the notorious Eugenics Research Office that the Americans began in 1910 and which focused even then on racial genetic differences. It noted too that as far back as November 1970, the US Military Review published an article for command-level military personnel that was titled “Ethnic Weapons“, [51] with a Dr. Carl Larson writing of how “genetic variations in races are concurrent with differences in tolerances for various substances“, and that a biological weapon could conceivably take advantage of this genetic variance and incapacitate or kill an entire population. Several observers noted at the time that the US military had committed itself to an intensified development program of ethnic weapons that were designed to selectively target and eliminate specific ethnic groups who are susceptible due to genetic differences and variations in DNA.”

 

In that same article, Greg Bishop wrote:

 

“Research into ethnic-specific bioweapons was first broached publicly in 1970, when Dr. Carl Larson’s article “Ethnic Weapons” appeared in the Military Review. Larson discussed the possibility of utilizing differing races’ sensitivity or low resistance to specific compounds (such as lactose intolerance among Asians) as either a bioweapon, or as a “vector” that would allow other poisons or microorganisms to more easily enter a human body when defenses were lowered or destroyed. This method was not as surgically accurate as the military might want it to be, since many populations are not completely homogenous. The strange thing about the Times coverage was that it completely ignored this history and the fact that any technology for killing more of the enemy than your own would most likely be (and has been) looked upon with interest by military strategists.

 

The ubiquitous nature of racism and the ruling power structure’s history of handling “undesirables, as well as dealing with an enemy (almost always of different racial stock than a dominant aggressor) virtually assures us that the more powerful countries and their allies are continuing to look into new and better ways of subduing and killing whole (or major parts of) foreign populations.” Bishop noted too that, “When the London Times broke the story of the Israeli bioweapons project and interest in the development of pathogens that would disable or kill by ethnicity, they quoted an unnamed British intelligence source that said that these sorts of weapons were “theoretically possible“. They were not only “theoretical” but had been researched for nearly 50 years. The lynchpin of the Times article was the writer’s reliance on a specifically genetic explanation for ethnic weapons.”

 

*

Mr. Romanoff’s writing has been translated into 32 languages and his articles posted on more than 150 foreign-language news and politics websites in more than 30 countries, as well as more than 100 English language platforms. Larry Romanoff is a retired management consultant and businessman. He has held senior executive positions in international consulting firms, and owned an international import-export business. He has been a visiting professor at Shanghai’s Fudan University, presenting case studies in international affairs to senior EMBA classes. Mr. Romanoff lives in Shanghai and is currently writing a series of ten books generally related to China and the West. He is one of the contributing authors to Cynthia McKinney’s new anthology ‘When China Sneezes’. (Chapt. 2 — Dealing with Demons).

His full archive can be seen at

https://www.bluemoonofshanghai.com/ + https://www.moonofshanghai.com/

He can be contacted at:

2186604556@qq.com

*

NOTES

[1] US rejects stronger bioweapons treaty

https://www.nature.com/articles/nbt0901-793

[2] The 1925 Geneva Protocol

https://media.nti.org/pdfs/treaties_1.pdf

[3] Geneva Protocol

https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Protocol

[4] INF nuclear treaty: US pulls out of Cold War-era pact with Russia

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49198565

[5] US rejection sets biological weapons treaty adrift

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)05589-1/fulltext

[6] US rejects bioweapons agreement

https://www.newscientist.com/article/dn1076-us-rejects-bioweapons-agreement/

[7] Bioweapons research is banned by an international treaty – but nobody is checking for violations

https://theconversation.com/bioweapons-research-is-banned-by-an-international-treaty-but-nobody-is-checking-for-violations-163472

[8] US rejects stronger bioweapons treaty

https://www.nature.com/articles/nbt0901-793

[9] US rejects biological weapons convention protocol

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1173329/

[10] U.S. rejects biological weapons checks

https://www.reuters.com/article/us-arms-biological-idUSTRE5B82DG20091209

[11] Biological Warfare Against Crops

https://www.jstor.org/stable/26058290

[12] US rejects bioweapons agreement

https://www.newscientist.com/article/dn1076-us-rejects-bioweapons-agreement/

[13] A Short History of Bio-Chemical Weapons

[14] The US Government Declares War on America

[15] The US Government Declares War on America — Part 2 — Biological Warfare

[16] The US Government Declares War on America — Part 3 – The US Declares War on its own Military

[17] Inside Dugway Proving Ground, where scientists work with the world’s deadliest chemical and biological weapons in a top-secret military zone

https://africa.businessinsider.com/military-and-defense/inside-dugway-proving-ground-where-scientists-work-with-the-worlds-deadliest-chemical/8ccpxg4

[18] Chemical Weapons Testing Created Controversy at Dugway

[19] Operation Big Buzz

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Big_Buzz

[20] Blacks in Savannah haunted by memory of infamous mosquito experiment

https://eu.savannahnow.com/story/news/2021/02/04/big-buzz-mosquito-experiment-savannah-blacks-distrust-covid-vaccine-tuskegee-fear/4314322001/

[21] Operation Big Itch

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Big_Itch

[22] Operation Drop Kick

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Drop_Kick

[23] Project Bacchus

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Bacchus

[24] COVID Vaccinations and Oxitec’s “Flying Syringes”

[25] UK Foot and Mouth Disease

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/4899/

[26] Vigo Ordnance Plant

https://en.wikipedia.org/wiki/Vigo_Ordnance_Plant

[27] Vigo Bioweapons Plant – Indiana Public Media

https://indianapublicmedia.org/momentofindianahistory/vigo-bioweapons-plant/

[28] US army plans to bulk-buy anthrax

https://www.newscientist.com/article/dn8044-us-army-plans-to-bulk-buy-anthrax/

[29] U.S. CONTINUES DEFENSIVE GERM WARFARE RESEARCH

[30] Reinventing Project BioShield

https://www.science.org/doi/10.1126/science.333.6047.1216

[31] Project Bioshield Act

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Bioshield_Act

[32] President Bush Signs 10-Year, $5.6 Billion Project BioShield Act

https://californiahealthline.org/morning-breakout/president-bush-signs-10year-56-billion-project-bioshield-act-into-law/

[33] Indonesian fears over US Navy laboratory

https://www.theage.com.au/world/indonesian-fears-over-us-navy-laboratory-20080426-ge70bl.html

[34] NAMRU-2 and Biological Weapon Development: Why Indonesia Needs to be Aware of the Potential

https://medium.com/@ajrahayu72/namru-2-and-biological-weapon-development-why-indonesia-needs-to-be-aware-of-the-potential-threat-dd4504c22851

[35] Evidence Points to US Continuing Biological Research in Indonesia Despite Lab Ban

https://sputnikglobe.com/20220526/evidence-points-to-us-continuing-biological-research-in-indonesia-despite-lab-ban-1095788699.html

[36] Medical Aspects of Biological Warfare

https://ia601007.us.archive.org/21/items/BioBook4/Bio%20Book%204.pdf

[37] Pentagon’s Giant Blood Serum Bank May Provide PTSD Clues

https://www.scientificamerican.com/article/blood-serum/

[38] Fears over covert DNA database

https://www.ft.com/content/30574726-b4fe-11dd-b780-0000779fd18c

[39] DNA database expands in spite of ruling

https://www.ft.com/content/acbc0022-c34e-11de-8eca-00144feab49a

[40] How the CIA’s fake vaccine campaign to find Bin Laden could still backfire

https://www.cnet.com/science/how-the-cias-fake-vaccine-campaign-to-find-bin-laden-could-still-backfire/

[41] How the CIA’s Fake Vaccination Campaign Endangers Us All

https://www.scientificamerican.com/article/how-cia-fake-vaccination-campaign-endangers-us-all/

[42] CIA organised fake vaccination drive to get Osama bin Laden’s family DNA

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/11/cia-fake-vaccinations-osama-bin-ladens-dna

[43] CIA’s fake vaccination programme criticised by Médecins Sans Frontières

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/14/cia-fake-vaccination-medecins-frontieres

[44] Vaccination Ruse Used in Pursuit of Bin Laden

https://www.nytimes.com/2011/07/12/world/asia/12dna.html

[45] CIA organised fake vaccination drive to get Osama bin Laden’s family DNA

https://www.theguardian.com/world/2011/jul/11/cia-fake-vaccinations-osama-bin-ladens-dna

[46] A Cautionary Tale About the WHO

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/4879/

[47] MERS

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/mers-november-18-2020/

[48] Harvard University’s Fraudulent Chinese DNA Exploitation

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/4252/

[49] Tufts University’s Fraudulent China Golden Rice “Experiment”

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/4517/

[50] Human Genome Project Opens the Door to Ethnically Specific Bioweapons

https://www.projectcensored.org/16-human-genome-project-opens-the-door-to-ethnically-specific-bioweapons/

[51] Ethnic Weapons for Ethnic Cleansing

http://considerthefuture.com/Genetics/GeneticsArticles/gen2_racist.html

*

This document may contain copyrighted material, the use of which has not been specifically authorised by the copyright owner. This content is being made available under the Fair Use doctrine, and is for educational and information purposes only. There is no commercial use of this content.

 

 

Copyrights © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2023

 

 

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview