Saturday, December 30, 2023

CN — LARRY ROMANOFF: 生物战的世界 — 第 10 章 – 研究和释放的病原体

 生物战世界

第 1 章 – 导言和注意事项

第 2 章 – 背景

第 3 章 – 美国的生物武器地位

第 4 章–转基因种子(更新)

第5章–美日秘密伙伴关系

第6章–以色列与生物武器

第7章–美国生物武器机构

第 8 章美国疾病控制中心(CDC)

第 9 章 – 美国外国生物武器设施

第 10 章 – 研究和释放的病原体

 

The World of

Biological Warfare

生物战的世界

Chapter 10 – Pathogens Researched and Released

第 10 章 – 研究和释放的病原体

By

Larry Romanoff

拉里-罗曼诺夫

Georgian scientists processing bats captured at night for a $6.5 million Pentagon project in Western Asia (photo: Facebook, Kendra Phelps, Eco Health Alliance, October 2018). Source

格鲁吉亚科学家在西亚处理五角大楼价值650万美元的夜间捕获的蝙蝠项目(照片:脸书,肯德拉·菲尔普斯,生态健康联盟,2018年10月)。来源

 

CN — LARRY ROMANOFF: 生物战的世界 — 第 9 章 – 美国国外生物武器设施


October 21, 2023

 

生物战世界

第 1 章 – 导言和注意事项

第 2 章 – 背景

第 3 章 – 美国的生物武器地位

第 4 章–转基因种子(更新)

第5章–美日秘密伙伴关系

第6章–以色列与生物武器

第7章–美国生物武器机构

第 8 章美国疾病控制中心(CDC)

第 9 章 – 美国外国生物武器设施

第 10 章 – 研究和释放的病原体

 

The World of

Biological Warfare

生物战的世界

Chapter 9 – US Foreign Bio-Weapons Facilities

第 9 章 – 美国国外生物武器设施

By

Larry Romanoff

拉里-罗曼诺夫

Georgian scientists processing bats captured at night for a $6.5 million Pentagon project in Western Asia (photo: Facebook, Kendra Phelps, Eco Health Alliance, October 2018). Source

格鲁吉亚科学家在西亚处理五角大楼价值650万美元的夜间捕获的蝙蝠项目(照片:脸书,肯德拉·菲尔普斯,生态健康联盟,2018年10月)。来源

 

Friday, December 29, 2023

CN– LARRY ROMANOF: 生物战的世界 — 第 8 章 – 美国疾病控制中心 (CDC)

  

生物战世

1 导言和注意事项

2 背景

3 美国的生物武器地位

4 转基因种子(更新)

5美日秘密伙伴关系

6以色列与生物武器

7美国生物武器机构

8 美国疾病控制中心(CDC

9 美国外国生物武器

10 研究和释放的病原

 September 09, 2023   PDF

 

 

The World of
Biological Warfare

生物战的世界

 

Chapter 8 – The US Centers for Disease Control (CDC)

8 - 美国疾病控制中心 (CDC)

By

Larry Romanoff 

拉里-罗曼诺夫FILE: CDC headquarters in Atlanta. Source

文件:亚特兰大疾病预防控制中心总部。来源

 

EN — LARRY ROMANOFF: Biological Warfare in Action — Chapter 5 — The WHO – Depopulation is Reality

December 28, 2023


 

Biological Warfare in Action

 
  • Chapter 1  -- Introduction
  • Chapter 2 -- US Domestic Projects and Experiments
  • Chapter 3 -- US Suspicious Outbreaks
  • Chapter 4 -- US Foreign Deployment
  • Chapter 5 -- The WHO – Depopulation is Reality
  • Chapter 6 -- Pfizer's Perfectly-Timed Epidemic
  • Chapter 7 -- US Bird flu
  • Chapter 8 -- UK Foot and Mouth Disease
  • Chapter 9 --  Italy's Olive Trees
  • Chapter 10 - Recent Bio-Weapons Attacks
  • Chapter 11 - AIDS
  • Chapter 12 - SARS
  • Chapter 13 - MERS
  • Chapter 14 - EBOLA
  • Chapter 15 -  ZIKA
  • Chapter 16 - COVID Vaccinations and Oxitec’s “Flying Syringes”
  • Chapter 17 - Epilogue
 

Biological Warfare in Action

5. Chapter 5 - The WHO – Depopulation is Reality

By Larry Romanoff

 

 

CONTENT

5.1. Introduction

5.2. And Polio, Too . . .

5.3. And Meningitis . . .

5.4. And EBOLA . . .

5.5. A Chinese "Experiment"?

5.6. Back to Depopulation

5.7. A Successful Genocide

5.8. And Yet More . . .

5.9. Epilogue

   

Tuesday, December 26, 2023

EN — LARRY ROMANOFF: Biological Warfare in Action — Chapter 4 – US Foreign Deployment


Biological Warfare in Action

 • Chapter 1  — Introduction
 • Chapter 2 — US Domestic Projects and Experiments
 • Chapter 3 — US Suspicious Outbreaks
 • Chapter 4 — US Foreign Deployment
 • Chapter 5 — The WHO – Depopulation is Reality
 • Chapter 6 — Pfizer’s Perfectly-Timed Epidemic
 • Chapter 7 — US Bird flu
 • Chapter 8 — UK Foot and Mouth Disease
 • Chapter 9 —  Italy’s Olive Trees
 • Chapter 10 – Recent Bio-Weapons Attacks
 • Chapter 11 – AIDS
 • Chapter 12 – SARS
 • Chapter 13 – MERS
 • Chapter 14 – EBOLA
 • Chapter 15 –  ZIKA
 • Chapter 16 – COVID Vaccinations and Oxitec’s “Flying Syringes”
 • Chapter 17 – Epilogue

 


Biological Warfare in Action

4. Chapter 4 – US Foreign Deployment

By Larry Romanoff

 


1931 — Fort Detrick Named for Maryland Flight Surgeon. Source

Thursday, December 21, 2023

PL — LARRY ROMANOFF: Wojna biologiczna w akcji – Rozdział 2 – Krajowe projekty i eksperymenty w USAWojna biologiczna w akcji – Rozdział 2 – Krajowe projekty i eksperymenty w USA – Larry Romanoff

Wojna biologiczna w akcji

Rozdział 1 – Wprowadzenie
Rozdział 2 – Krajowe projekty i eksperymenty w USA
Rozdział 3 – Podejrzane wybuchy epidemii w USA
Rozdział 4 – Zagraniczne działania USA
Rozdział 5 – WHO – Depopulacja jest rzeczywistością
Rozdział 6 – Epidemia Pfizera w idealnym momencie
Rozdział 7 – Ptasia grypa w USA
Rozdział 8 – Pryszczyca w Wielkiej Brytanii
Rozdział 9 – Włoskie drzewa oliwne
Rozdział 10 – Niedawne ataki bronią biologiczną
Rozdział 11 – AIDS
Rozdział 12 – SARS
Rozdział 13 – MERS
Rozdział 14 – EBOLA
Rozdział 15 – ZIKA
Rozdział 16 – Szczepienia przeciwko COVID i „latające strzykawki” firmy Oxitec
Rozdział 17 – Epilog

Wojna biologiczna w akcji

By Larry Romanoff

2. Rozdział 2 – Amerykańskie projekty i eksperymenty krajowe

Larry’ego Romanoffa

DARPA przekazuje 65 milionów dolarów na program implantów mózgu w ramach projektu Super Soldier. Źródło

2.1. Wstęp

2.2. Krótkie podsumowanie

2.3. Lista i opis projektu

2.4. Inne testy biologiczne

2.5. Kilka godnych uwagi „eksperymentów”

2.1. Wstęp

Test nuklearny Trinity. Źródło

 

Tajne eksperymenty nuklearne, biologiczne i chemiczne na amerykańskiej opinii publicznej nie są niczym nowym. Co najmniej przez ostatnie 75 lat rząd USA prowadził wojnę przeciwko własnym obywatelom, co ma długą historię przeprowadzania nielegalnych, nieetycznych i niemoralnych eksperymentów. [1] [2] [3] Niezliczone miliony cywilów w USA zostały narażone na zdumiewające procedury i patogeny. Według dochodzenia przeprowadzonego przez Kongres Stanów Zjednoczonych pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku „co najmniej 500 000 ludzi zostało wykorzystanych jako uczestnicy eksperymentów radiacyjnych oraz eksperymentów biologicznych i chemicznych sponsorowanych przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych na własnych obywatelach”. [4] [5] [6]  Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich dochodzeń Kongresu USA, treść została poważnie wybielona, a rzeczywista liczba Amerykanów, którzy byli ofiarami, prawie na pewno sięgała dziesiątek milionów. [7] BBC Radio 4 nakręciło długą serię podcastów na temat tych eksperymentów, serię zatytułowaną „Hotel Anthrax”. [8] Podaję tutaj link, ale transmisje zostały zarchiwizowane i strony nie zawsze się ładują.

 

CN — LARRY ROMANOFF: 生物战的世界 — 第 7 章 – 美国生物武器机构

 生物战世界

第 1 章 – 导言和注意事项

第 2 章 – 背景

第 3 章 – 美国的生物武器地位

第 4 章–转基因种子(更新)

第5章–美日秘密伙伴关系

第6章–以色列与生物武器

第7章–美国生物武器机构

第 8 章–美国疾病控制中心(CDC)

第 9 章 – 美国外国生物武器设施

第 10 章 – 研究和释放的病原体

 

 

 

The World of


Biological Warfare

生物战的世界

Chapter 7 – US Bio-Weapons Institutions

第 7 章 – 美国生物武器机构

By

Larry Romanoff

拉里·罗曼诺夫

译者:珍珠

 Fort Detrick partial view. Source

德特里克堡局部视图。来源

 

 

Introduction

介绍

US Domestic Biological/Chemical Weapons Facilities:

美国国内生物/化学武器设施:

Fort Detrick, Vigo, Dugway, Horn Island, Plum Island, Pine Bluff, Edgewood Arsenal, the NAMRU fleet.

德特里克堡、维戈、德格威、霍恩岛、普拉姆岛、派恩布拉夫、埃奇伍德兵工厂、海军陆战队远东舰队。

 

There are several things you want to know about the biological/chemical warfare facilities in America.

关于美国的生物/化学武器设施,有几件事你想知道。

 

The Nonsensical Cloak of “Medical Research”

“医学研究”的荒谬外衣

 

Most Western countries, but the US in particular, take great pains to label their biological weapons facilities as medical research institutions, when of course they are no such thing. The US military presents its main biological warfare installation at Fort Detrick (AMRIID) as “The United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases“, which might lead the gullible to believe this is a benign institution that treats measles and searches for a cure for rabies. And according to Wikipedia, the US Military’s Naval Medical Research Unit Indo Pacific, (NAMRU-2), is a biomedical research laboratory of the US Navy “established to study infectious diseases in Asia”. In the UK, the primary Frankenstein institution creating (and distributing) biological warfare pathogens is Porton Down, whose signs claim to be the “Porton Down Science Campus of  Public Health England“. Such big lies.

大多数西方国家,特别是美国,煞费苦心地将其生物武器设施标记为医学研究机构,当然,他们没有这样的东西。美国军方将德特里克堡(AMRIID)的主要生物战设施称为“美国陆军传染病医学研究所”,这可能会导致轻信者相信这是一个治疗麻疹和寻找狂犬病治疗方法的良性机构。根据维基百科,美国海军印太医学研究组(NAMRU-2)是美国海军的生物医学研究实验室,“旨在研究亚洲的传染病”。在英国,制造(和分发)生物战病原体的主要弗兰肯斯坦机构是波顿实验室,其标志声称是“英国公共卫生波顿科学园区”。如此大的谎言。

 

Tuesday, December 19, 2023

CN — LARRY ROMANOFF: 生物战的世界 — 第 6 章 – 以色列与生物武器

 生物战世界

第 1 章 – 导言和注意事项

第 2 章 – 背景

第 3 章 – 美国的生物武器地位

第 4 章–转基因种子(更新)

第5章–美日秘密伙伴关系

第6章–以色列与生物武器

第7章–美国生物武器机构

第 8 章–美国疾病控制中心(CDC)

第 9 章 – 美国外国生物武器设施

第 10 章 – 研究和释放的病原体

 

October 8, 2023

The World of

Biological Warfare

生物战的世界

Chapter 6 – Israel and Bio-Weapons

第 6 章 – 以色列与生物武器

By

Larry Romanoff

拉里·罗曼诺夫

译者:珍珠

Source

来源

 

In November of 1998, the Western media (London Times, Foreign Report, Wired News[1][2][3] reported that Israel was striving to develop what they called a biological “ethno-bomb” that could specifically target Arabs by focusing on their specific genetic traits. Of course, Israel panicked and denounced the stories as “a hoax”, a “blood libel” and “a work of science fiction”, claiming the views of all researchers was that the entire idea of and ethnic bio-weapon was “wholly fantastical”. Nobody agreed with them, but a second planned installment of the article which was to contain more detailed information never appeared, and the authors have since [declined to discuss the matter further. It is not difficult to imagine the pressure that was applied. A member of the Israeli parliament denounced the Sunday Times report, stating,“Morally, based on our history, and our tradition and our experience, such a weapon is monstrous and should be denied.” But morally, based on the Jews’ history, tradition, and experience, denial is not necessarily the most appropriate response.

 1998年11月,西方媒体(伦敦时报、外国报道、有线新闻)报道称,以色列正在努力开发他们所谓的生物“种族炸弹”,这种炸弹可以通过关注阿拉伯人的特定遗传特征来专门针对他们。当然,以色列感到恐慌,并谴责这些故事是“骗局”、“血腥诽谤”和“科幻作品”,声称所有研究人员的观点都是整个种族生物武器的想法“完全是荒诞的”。没有人同意他们的观点,但第二部分计划包含更多详细信息的文章从未出现,作者此后拒绝进一步讨论此事。不难想象所施加的压力。以色列议会的一名成员谴责《星期日泰晤士报》的报道,称:“从道德上讲,根据我们的历史、传统和经验,这种武器是可怕的,应该被拒绝。”但从道德上讲,根据犹太人的历史、传统和经验,拒绝不一定是最合适的回应。

iNTERNET ARCHIVE


 

TO INTERNET ARCHIVE -- Re: An urgent request

Please remove this file from archive.org:

Step 1: (a) This is the URL that I want excluded from your website:
https://web.archive.org/web/20230414194235/https://www.moonofshanghai.com/2023/04/en-larry-romanoff-power-behind-throne.html Sincerely, Luisa Vasconcellos

 

 

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL FRANÇAIS  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

READ MORE

L.Romanoff´s interview